Stanovy

 

SDRUŽENÍ PORTA MORAVICA

 

§ 1

Registrace, název a sídlo sdružení

 

1.      Sdružení Porta Moravica (dále jen Sdružení PM) je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, spolkem občanů uskutečňující cíle a poslání dané těmito Stanovami.

2.  Sídlem Sdružení PM je 252 46 Vrané nad Vltavou, Ve Strouze 423.

 

§ 2

Poslání Sdružení PM a formy jeho činnosti

 

1.      Posláním Sdružení PM je podpora snah o přípravu a realizaci projektu Dunaj-Odra-Labe (dále jen projekt D-O-L) jakožto víceúčelového záměru, který má přispět k udržitelnému rozvoji dopravy a vodního hospodářství, jakož i k ochraně životního prostředí, přírody a krajiny, a to zejména na území České republiky.

2.      V rámci této podpory se Sdružení PM soustřeďuje na shromažďování a zveřejňování relevantních a objektivních informací, týkajících se zejména:

a)      Funkce projektu D-O-L z hlediska racionalizace a ekologizace dopravního systému v České republice i v Evropě.

b)      Významu projektu D-O-L pro udržení pozitivní vodohospodářské bilance v přilehlých regionech, a to i v případě, že se splní pesimistické prognózy vývoje klimatu.

c)      Funkce projektu D-O-L v komplexní protipovodňové ochraně, zvláště na ohrožených územích Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje.

d)      Možností důslednějšího využití projektu D-O-L ve sféře ochrany životního prostředí a rehabilitace přírodních prvků v krajině.

e)      Významu geografického fenoménu Moravské brány, jehož cílevědomé využití může být významnou komparativní ekonomickou výhodou České republiky.

f)        Technického řešení projektu D-O-L a možností jeho zdokonalení v souladu s vývojem názorů na jeho funkce a ve shodě se zkušenostmi z podobných projektů v zahraničí.

g)      Věrohodnosti mediálního obrazu projektu D-O-L.

3.      Při zveřejňování informací ve smyslu § 2, odst. 2 využívá Sdružení PM různé formy, k nimž patří zejména:

a)      Pořádání tématicky zaměřených odborných konferencí o projektu D-O-L za účasti českých i zahraničních odborníků a přístupných široké veřejnosti.

b)      Pořádání odborných exkurzí, zaměřených na objekty, které mohou být inspirativní pro projekt D-O-L, a to pro zájemce z řad široké veřejnosti.

c)      Všeobecně přístupné informace, využívající elektronických medií.

d)      Odborná vyjádření, vyžádaná politickými orgány  České republiky, krajů i obcí

e)      Petice, předkládané  státním orgánům.

f)        Výměna informací a součinnost s jinými sdruženími, která sledují podobné cíle, anebo jsou k cílům Sdružení PM kriticky zaměřena.

 

§ 3

Členství ve Sdružení PM, práva a povinnosti členů

 

1.      Členy Sdružení PM se mohou stát osoby, které se názorově hlásí k jeho poslání ve smyslu § 2 a chtějí přispět k jeho plnění.

2.      Členství vzniká podáním písemné přihlášky a následným rozhodnutím Výboru o přijetí člena.

3.      Členství zaniká buď na základě žádosti člena (§ 3, odst. 6, písmeno d)), nebo rozhodnutím Výboru v případě, že člen neplní přiměřeně své povinnosti (§ 3, odst. 6)

4.      Členy Sdružení PM se mohou stát i právnické osoby. Za právnickou osobu jednají na Shromážděních členů a v orgánech Sdružení PM nejvýše dvě osoby, pověřené statutárním orgánem právnické osoby.

5.      Člen Sdružení PM má právo:

a)      Účastnit se Shromáždění členů a hlasovat na nich.

b)      Volit do orgánů Sdružení a být do nich volen.

c)      Obracet se kdykoliv na orgány Sdružení PM s připomínkami a dotazy.

d)      Využívat sníženého vložného při odborných konferencích, či sníženého poplatku při účasti na odborných exkurzích pořádaných v souladu s § 2, odst. 3, písmena a) a b). Snížení vložného či poplatku dosahuje zpravidla výše ročního členského příspěvku podle § 5, odst. 3 a může být poskytnuto jen u jedné akce za rok, u zástupce právnických osob u dvou akci za rok, nebo pro dva zástupce jednou za rok.

6.      Člen Sdružení PM má povinnost:

a)      Přispívat k plnění poslání Sdružení PM v rámci svých možností, a to při zachování maximální objektivity a při přednostním respektování širších, nikoliv vlastních, úzce individuálních, zájmů.

b)      Kriticky hodnotit činnost Sdružení PM i jeho orgánů a navrhovat způsoby  zlepšení této činnosti.

c)      Platit v řádných termínech členské příspěvky za každý kalendářní rok, ve kterém členství trvalo, byť i na jediný den.

d)      Pokud požaduje zrušení členství, oznámit tuto skutečnost Výboru doporučeným listem nejpozději do konce kalendářního roku.

 

§ 4

Orgány Sdružení PM

 

1.      Nejvyšším orgánem Sdružení PM je Shromáždění členů, které se schází pravidelně jednou ročně (nejpozději do konce června daného roku), a to základě písemné pozvánky Výboru. Výbor může svolat i mimořádné Shromáždění členů na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě písemného požadavku alespoň 50 % hlasů členů. Pozvánky musí být rozeslány nejpozději 3 týdny před datem konání Shromáždění členů. Mohou být rozesílány i elektronickou poštou. O průběhu Shromáždění členů se pořizuje zápis, který sestaví zapisovatel Výboru a podpisují společně předseda Výboru a jeden ze členů, pověřený Shromážděním členů.

2.      Shromáždění členů:

a)      Rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Sdružení PM, zejména o otázkách týkajících se poslání Sdružení PM a jeho změn.

b)      Schvaluje změny Stanov Sdružení PM.

c)      Schvaluje zprávu Výboru o hospodaření Sdružení PM, a to včetně rozpočtu na příští období, jakož i a zprávu revizorů účtů. Schválený rozpočet se stává závazným poté, co jej podepíší předseda a hospodář Výboru.

d)      Schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu, pokud přesahuje 50 % jeho aktuálního stavu.

e)      Uděluje absolutorium Výboru za jeho činnost v kalendářním roce, předcházejícím konání Shromáždění členů.

f)        Volí ze svých řad členy Výboru po uplynutí jeho funkčního období, případně při nutnosti jeho doplnění.

g)      Volí dva revizory účtů na daný rok a člena, který je pověřen podpisem zápisu ze Shromáždění členů.

h)      Bere na vědomí rozdělení funkcí ve Výboru.

i)        Rozhoduje o rozpuštění Sdružení PM, nebo o jeho sloučení s jiným sdružením.

3.      Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování, při kterém:

a)      Má každý individuální člen jeden hlas. U právnických osob je počet hlasů dán počtem placených příspěvkových jednotek (§ 5, odst. 4), není však vyšší než 5.

b)      Rozhoduje prostá většina přítomných hlasů.

c)      Při rovném počtu hlasů rozhoduje los.

d)      Počet přítomných členů (hlasů) není rozhodující, a to s výjimkou hlasování o změně Stanov (§4, odst. 2, písmeno b)) a rozhodováni o rozpuštění Sdružení PM, nebo o jeho sloučení s jiným sdružením (§ 4, odst.2, písmeno i)). V těchto případech se požaduje, aby byla přítomna nadpoloviční většina hlasů.

4.      Výbor Sdružení PM zasedá jednou za dva měsíce v termínech, stanovených vždy předem na předchozím zasedání.

5.      Výbor představuje 5 členů Sdružení PM, zvolených Shromážděním členů, kteří ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy, zapisovatele a hospodáře, a to v závěru Shromáždění členů. Funkční období Výboru je čtyřleté. Odstupující člen výboru je povinen, požádat o své uvolnění doporučeným listem nejpozději týden před nastávajícím zasedáním. Výbor je schopný usnášení při přítomnosti alespoň tří členů. Klesne-li počet členů výboru pod tři, je nutno svolat mimořádné Shromáždění členů pro jeho doplnění.

6.      Výbor rozhoduje o všech aktivitách Sdružení PM s výjimkou těch, k jejichž rozhodnutí je příslušné Shromáždění členů.

7.      Rozhodování Výboru se řídí hlasováním, při kterém má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O průběhu zasedání Výboru pořizuje zapisovatel zápis, který podepisuje společně s předsedou Výboru.  Členové Výboru nemají nárok na odměnu za svou práci, mohou však uplatnit nárok na prokazatelné výdaje, spojené s účastí na zasedáních (cestovné). Výjimka se týká hospodáře, jehož odměna může zahrnovat vedle prokazatelných výdajů i přiměřenou částku za jeho spotřebovaný pracovní čas při plnění svěřených úkolů. Stanovení odměny hospodáři je součástí zprávy Výboru o hospodaření a podléhá tedy schválení Shromáždění členů.

8.      Hospodář je odpovědný za evidenci příjmů a výdajů Sdružení PM, uskutečňuje běžné bankovní operace a platby, a to buď samostatně, anebo po jejich schválení předsedou Výboru (§  5, odst. 8). Sestavuje zprávu Výboru o hospodaření Sdružení PM včetně rozpočtu na další rok, která je po projednání ve Výboru předkládána Shromáždění členů ke schválení.

9.      Zapisovatel zajišťuje zápisy ze Shromáždění členů i zasedání Výboru a vede archiv Sdružení PM.

10.  Výbor má právo ustanovit ad hoc pracovní skupiny pro přípravu a realizaci odborných konferencí či odborných exkurzí pořádaných v souladu s § 2, odst. 3, písmena a) a b). Odměňování členů těchto ad hoc pracovních skupin se řídí obdobnými zásadami jako odměňování hospodáře a je tedy i dílčí součástí rozpočtu, který schvaluje Shromáždění členů.

11.  Dílčí součásti rozpočtu, týkající se aktivit ve smyslu § 2, odst. 3, písmena a) a b), mají být v zásadě vyrovnané, tj. ani nezvýhodňovat, ani nezhoršovat hospodaření Sdružení PM.

12.  Za Sdružení PM vystupuje jeho předseda, který podepisuje veškerou agendu (korespondence, smlouvy, platby) včetně platebních dokladů. Rozhodování o méně náročných platbách však přísluší hospodáři (§ 5, odst. 8). Běžnou  korespondenci může podepisovat místopředseda, pověřený předsedou.

13.  Revisoři účtů nemají nárok – podobně jako Výbor – na jakoukoliv odměnu za svou činnost. Jsou však povinni předložit Výboru revizní zprávu za uplynulý kalendářní rok nejpozději dva týdny před konáním Shromáždění členů a na tomto Shromáždění ji přednést a obhájit.

14.  Výbor může přijmout rozhodnutí i prostřednictvím oběžníku, rozeslaného poštou nebo elektronickou poštou, avšak jen v tom případě, že s ním prokazatelně souhlasí všichni členové výboru.

§ 5

Hospodaření Sdružení PM

 

1.      Hospodaření Sdružení PM je důsledně neziskové.

2.      Zdrojem příjmů Sdružení PM jsou členské příspěvky, sponzorské dary a příjmy, vyplývající z pořádání odborných konferencí (vložné) či odborných exkurzí (účastnické poplatky) pořádaných v souladu s § 2, odst. 3, písmena a) a b). Dílčí rozpočty těchto akcí ovšem mají být v zásadě vyrovnané (§ 4, odst. 11).

3.      Členský příspěvek každého člena činí 450,0 Kč ročně a opravňuje člena k jednomu hlasu na Shromáždění členů. Příspěvek je splatný nejpozději do konce ledna příslušného roku.

4.      Příspěvek právnických osob činí minimálně 900,0 Kč ročně a opravňuje člena rovněž k jednomu hlasu na Shromáždění členů. V tomto případě je však možno, že se právnická osoba zaváže k příspěvku vyššímu, tj. k n-násobku částky 900 Kč/rok a získá tak na Shromáždění členů n- násobek hlasů, nejvýše však 5. Příspěvek právnických osob je splatný do konce února příslušného roku.

5.      Rozpočet Sdružení PM musí být v zásadě vyrovnaný, což platí i pro dílčí rozpočty, týkající se aktivit ve smyslu § 2, odst. 3, písmena a) a b). Za dodržení schváleného a závazného (§4, odst. 2, písmeno c)) rozpočtu odpovídají rovným dílem předseda Výboru a hospodář.

6.      Případné přebytky hospodaření v daném roce se převádějí do rezervního fondu.

7.      Případné nedostatky v hospodaření se řeší na úkor rezervního fondu, a to až do 50 % jeho aktuální výše. Vyšší čerpání, nebo využití rezervního fondu pro jiné účely než na krytí aktuálních nedostatků musí schválit řádné nebo mimořádné Shromáždění členů.

8.      Finanční prostředky Sdružení PM jsou uloženy na běžném účtu a disponuje jimi při jednotlivých platbách až do výše 1000 Kč samostatně hospodář, u vyšších plateb hospodář společně s předsedou Výboru.

 

§ 6

Zánik Sdružení PM

 

1.      Sdružení PM zaniká způsoby, uvedenými v § 12 zákona 83/1990 Sb., o shromažďování občanů, tj. buď  na základě rozhodnutí Shromáždění členů o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením ve smyslu § 4, odst. 2, písmeno i) a § 4, odst. 3, písm. d), nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

2.      Při zániku Sdružení PM musí být provedeno majetkové vypořádání ve smyslu § 13 zákona 83/1990 Sb., o shromažďování občanů. Členové nemají nárok na případný zbylý majetek zrušeného Sdružení PM, který bude předán jiným subjektům, sledujícím podobné cíle, nebo věnován humanitárním účelům.

 

§ 7

Ustanovení závěrečná

 

1.      Tyto Stanovy byly schváleny dne 1. února 2005 všemi hlasy členů Přípravného výboru sdružení PM, ve složení: Ing. Václav Budinský, CSc., Ing. Zdeněk Fulín a Ing. Jaroslav Kubec, CSc.

2.      Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení, účinnosti nabývají dnem registrace Sdružení PM Ministerstvem vnitra ČR.