Tisková zpráva

 

 KONFERENCE PORTA MORAVICA

zLÍN 2005

 

 

 

Zlín – 9. června 2005

PROHLÁŠENÍ KE KONFERENCI O VODNÍ CESTĚ DUNAJ-ODRA-LABE

 

Sdružení Porta Moravica dnes ve Zlíně pořádalo v pořadí druhou konferenci o dopadech uvažované vodní cesty Dunaj–Odra–Labe, věnovanou tentokráte životnímu prostředí a dopadům na zaměstnanost. Cílem sdružení Porta Moravica je zasazovat se o realizaci projektu a šířit pravdivé a odborné informace o této evropsky významné vodní cestě.

 

Výbor Porta Moravica (PM) přijímá s přihlédnutím k závěrům Konference toto

 

PROHLÁŠENÍ:

 

  1. Nedostatečná informovanost

PM konstatuje, že o vodní cestě Dunaj-Odra-Labe nejsou veřejnosti poskytovány potřebné informace, předpokladech realizace a dopadech stavby. Proto sdružení bude přinášet aktuální a úplné informace o projektu na svých stránkách http://portamoravica.webpark.cz a uspořádá další konference a setkání k tématu.

Vyzýváme představitele veřejné správy (vládu ČR, poslance a senátory, hejtmany, primátory a starosty), aby projektu věnovali svou pozornost, protože jeho realizace je v zájmu ČR a rozvoje regionů. Jsme zároveň připraveni úzce spolupracovat s představiteli státu a samospráv.

 

  1. Dopady na životní prostředí

PM konstatuje, že na Konferenci bylo odborníky vyvráceno několik zásadních mýtů. Vodní cesta nebude závislá na vodě z Moravy či jiných řek a nebude brát vodu z těchto zdrojů. Vodní cesta naopak vodu do krajiny přivádí a může sloužit jako významný zdroj závlahy v zemědělství při nepříznivém vývoji klimatu, který lze i podle zpráv ekologických očekávat. Koridor je významným nástrojem při ochraně před povodní. Projekt počítá s ochranou přírodních zdrojů, umožňuje zachování přirozené migrace živočichů (zejm. ryb). Trasa vodní cesty nezasahuje do ekologicky citlivých říčních niv.

PM vyzývá ministerstvo dopravy, aby ve spolupráci s vládami okolních zemí a Evropskou unií zadalo vypracování oficiální a nezávislé studie o dopadech na životní prostředí (EIA).

Vyzýváme ekologické organizace o prohloubení diskuse, která byla započata.

 

  1. Rozvoj regionů a pracovní příležitosti

Zástupci z Německa shrnuli poznatky z realizace podobné cesty Dunaj-Mohan-Rýn. Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe přinese potřebný rozvoj regionů, podnikatelské příležitosti, zvýší turistickou atraktivitu oblastí a přinese další aktivity v oblasti turistického ruchu (např. cykloturistiku) a sektoru služeb. Přínos v oblasti zaměstnanosti lze očekávat podle etap realizace projektu až v řádu 5.000 nových pracovních míst.

 

  1. Evropsky významný projekt

PM konstatuje, že projekt vodní cesty je celoevropský a vyzývá především poslance Evropského parlamentu, který schvaluje rozpočet EU, aby tento projekt byl jako mimořádně významný pro EU finančně podpořen ze zdrojů EU.

 

 

 

Více informací:

Stanislav Polčák       603 16 30 16                        polcak@email.cz

Jaroslav Kubec         603 29 40 77                        jaroslav.kubec@centrum.cz