Stručná charakteristika

Sdružení Porta Moravica

 a základní kontaktní údaje

 

Sdružení Porta Moravica (IČO 269 889 84) bylo registrováno ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů Ministerstvem vnitra ČR dne 11. února 2005.

Jeho posláním je ve smyslu stanov podpora snah o přípravu a realizaci projektu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) jakožto víceúčelového záměru, který má přispět k udržitelnému rozvoji dopravy a vodního hospodářství, jakož i k ochraně životního prostředí, přírody a krajiny, a to zejména na území České republiky.

V rámci této podpory se Sdružení Porta Moravica soustřeďuje na shromažďování a zveřejňování relevantních a objektivních informací, týkajících se zejména:

a)     Významu projektu D-O-L pro plnohodnotné napojení České republiky na síť moderních vodních cest členských států EU a jeho funkce z hlediska racionalizace a ekologizace dopravního systému v České republice i v Evropě.

b)    Významu projektu D-O-L pro udržení pozitivní vodohospodářské bilance v přilehlých regionech. Tato otázka nabývá na důležitosti zejména v souvislosti s obavami, že se splní pesimistické prognózy vývoje klimatu (vliv skleníkového efektu).

c)     Funkce projektu D-O-L v komplexní protipovodňové ochraně, zvláště na ohrožených územích Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje.

d)    Možností důslednějšího využití projektu D-O-L ve sféře ochrany životního prostředí a rehabilitace přírodních prvků v krajině.

e)     Významu geografického fenoménu Moravské brány, jehož cílevědomé využití může být významnou komparativní ekonomickou výhodou České republiky.

f)      Technického řešení projektu D-O-L a možností jeho zdokonalení v souladu s vývojem názorů na jeho funkce a ve shodě se zkušenostmi z podobných projektů v zahraničí, které jsou v ČR obvykle jen málo známé.

Hlavním popudem ke vzniku Sdružení byla skutečnost, že obecné povědomí i mediální obraz projektu D-O-L jsou již po řadu let zkresleny nedostatkem uvedených informací, šířením odhadů a zkreslených názorů. Jeho zakladatelé jsou přesvědčeni, že trpělivé shromažďování přesvědčivých a přísně objektivních argumentů bude prvým krokem k nápravě tohoto stavu a uvítají každého člena, který bude mít dost trpělivosti, aby vytýčeným cílům nezištně a účinně pomohl.

Formy činnosti jsou podrobně popsány ve stanovách.

Členy mohou být ve smyslu stanov jak fyzické, tak právnické osoby. Současná adresa Sdružení porta Moravica je 252 46 Vrané nad Vltavou, Ve Strouze 423. Pro bližší informace je možno využít zejména e-mailové adresy Sdružení, která zní: porta.moravica@centrum.cz.